logo
Nav opener icon
Chefer löper risk att bli sjukskrivna

Chefernas arbetsmiljö – ett bortglömt område

Vi måste prata mer om chefernas arbetsmiljö. Om inte chefen mår bra, så mår sällan arbetsgruppen bra, vilket i värsta fall kan leda till konflikter, mobbing, sjukskrivningar och mycket annat.

nyhet

2023.11.20

Vi måste prata mer om chefernas arbetsmiljö. Om inte chefen mår bra, så mår sällan arbetsgruppen bra, vilket i värsta fall kan leda till konflikter, mobbing, sjukskrivningar och mycket annat.

KC Groups ledarutvecklare Ing-Marie Bergqvist som är specialist inom organisatorisk och social arbetsmiljö, har engagerat sig i chefers arbetsmiljö.

Att vara chef idag är en hög risk gällande sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Speciellt om du är mellanchef och kvinna. Dagens mellanchefer har tuffa resultatkrav uppifrån organisationen och samtidigt krav och förväntningar, underifrån från medarbetarna. Det kallas ibland för ”hamburgersyndromet” och skapar ofta en osund arbetsbelastning och stress.

För några år sedan undersökte företagshälsan Previa (numera Falck) chefers frånvaro på grund av psykisk ohälsa. Under perioden 2014 – 2018 ökade den med 570 procent och allra mest bland kvinnliga chefer (AKAVIAASPEKT, 2022). De främsta orsakerna är en hög arbetsbelastning samt krav och förväntningar som leder till långvarig stress.

Vi behöver lyfta blicken från chefernas individuella egenskaper, till att titta mer på deras arbetsvillkor och vilka arbetsmiljörisker det innebär att vara chef. Vilka organisatoriska förutsättningar finns för att chefen ska kunna ha en utvecklande ledarstil och inte hamna i ett destruktivt, låt-gå-ledarskap? Det kan hända vem som helst, när kraven upplevs som övermäktiga och den osunda stressen slår till. De organisatoriska förutsättningarna handlar om de krav och resurser som finns i chefsarbetet och som påverkar deras möjligheter att utföra sina uppdrag på ett bra sätt. Det kan handla om allt från att ha väldigt stora personalgrupper, till att ha ett otydligt uppdrag och mandat med otydliga mål.

Arbetsmiljöverket genomför för närvarande inspektioner på 900 arbetsplatser i privat näringsliv, där de undersöker mellanchefers arbetsmiljö. De menar att chefer ofta negligeras i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att de drar ett alltför stort lass i sin arbetsmiljö. Malin Cato, projektledare på Arbetsmiljöverket och projektledare för inspektionen, menar att en och samma chef inte sällan får ta på sig rollen som terapeut, ekonom, arbetsgivare och coach, vilket kan vara väldigt utmanande (Björk, 2023). Förutom att utreda hur chefer har det med balansen mellan krav och resurser, om deras arbetsuppgifter är tydliga, hur arbetstopparna ser ut och hur de får möjlighet att prioritera sitt jobb och sin tid, så undersöker myndigheten om det finns rutiner för kränkande särbehandling för just chefer.

Inom ramen för mina Masterstudier i Arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle, har jag nyligen genomfört en kvalitativ ministudie om vad som kännetecknar en god arbetsmiljö för chefer (Bergqvist, 2023). Resultaten stämmer väl överens med tidigare forskning från Sunt Arbetsliv (2017) och Corin & Björk (2017).

För att chefens arbetsmiljö ska främja välmående och prestation så krävs bland annat följande organisatoriska förutsättningar:

  • Säkerställ att chefen har ett tydligt uppdrag med tydliga förväntningar och ett tydligt mandat som är förankrat och kommunicerat i övriga organisationen.

  • Se till att det finns tillgång till arenor för dialog där hen kan utbyta erfarenheter och få stöd. Det kan vara olika former av chefsnätverk, i eller utanför organisationen samt tillgång till en coach/mentor. Många chefer känner sig ensamma, helt i onödan.

  • Se över antalet medarbetare per chef så att det är tillräckligt stort för att klara av uppdraget och tillräckligt litet för att det ska vara möjligt att hantera relationen med alla medarbetare.

  • Ge chefen tillgång till stödfunktioner i form av HR, finans, juridik, både strategiskt och operativt stöd.

  • Se till att chefen har en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till en balans mellan arbete och fritid. Stress i sig är inte farligt, det är bristen på återhämtning som är farlig.

  • Skapa en företagskultur som bygger på förtroende, respekt och en gemensam syn på ledarskap.

Att investera i en hälsofrämjande arbetsmiljö även för chefer är en lönsam affär som bidrar till långsiktigt hållbara organisationer. KC Group genomför inom många organisationer chefsforum där chefer kan ventilera tankar, utbyta åsikter och kunskap samt utveckla sig inom nya områden. Många gånger uppstår i dessa nätverk också innovation och verksamhetsutveckling som en följd vilket är en bonus.

Ing-Marie Bergqvist är ICF Associated Certified Coach (ACC) och diplomerad från Gestaltakademins fyra-åriga utbildning i Ledarskap och Organisation. Hon är även certifierad handledare och handledarutbildare från Försvarshögskolan i Utvecklande Ledarskap (UL).

Ing-Marie är i botten civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en gedigen egen chefserfarenhet inom PostNord. Sedan 2012 verkar hon som ledarutvecklare i KC Group. Hon studerar just nu Masterprogrammet i Arbetshälsovetenskap på Högskolan i Gävle.

Referenser

AKAVIAASPEKT. (2022). HR- och personalchefer mest sjukskrivna – så ser det ut i din bransch. Hämtat 9 maj 2022, https://www.akaviaaspekt.se/yrke/personalvetare/hr–och-personalchefer-mest-sjukskrivna/

Bergqvist, I-M. (2023). What is a good working environment för managers, according to female managers. Ministudie som ingår i Bergqvists Mastersprogram. För tillgång till denna – kontakta författaren.

Björk, L. (2023). Chefers arbetsmiljö under lupp. Hämtat i Kollega 9 februari 2023 i

https://kollega.se/arbetsmiljo/arbetsmiljoverket-inspekterar-chefers-arbetsmiljo,

Corin, L. & Björk, L. (2017). Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna. SNS Förlag.

Rennstam, O. (2020). Extrem ökning av chefers ohälsa. Hämtat i Kollega 12 feb 2020, https://kollega.se/ledarskap/extrem-okning-av-chefers-ohalsa

 

Sunt Arbetsliv. (2027). 5 steg till bättre förutsättningar för chefer. Hämtat 21 nov 2017

https://www.suntarbetsliv.se/forskning/ledarskap/5-steg-till-battre-forutsattningar-for-chefer/?fbclid=IwAR1NbYLNnaZCFUgn6ahtX0LpZGUEHjvhdYBsFvlH2ZxLUFRFKKtvSxKBQ

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt