logo
Nav opener icon

Vi stärker teamet – Motivation, organisation & social arbetsmiljö

nyhet

2023.10.11

Tre steg för en ökad arbetsglädje, kommunikation och motivation
”Vi stärker teamet” kommer förbättra samverkansförmåga, kommunikation och engagemang inom gruppen med målet att nå ännu bättre resultat och välmående på arbetsplatsen. Konceptet riktar sig till grupper som vill utveckla medledarskapet och delaktigheten.

Syftet är att skapa inkluderande och hållbara team som samverkar för att nå verksamhetens mål. Genom att främja delaktigheten i gruppen skapar vi en mer inspirerande och attraktiv arbetsplats. Vi nyttjar den positiva energin som redan finns och tar vara på allas förbättringsförslag. Tillsammans sätter vi SAM-hjulet i rullning!

KC Group står självklart till förfogande med rådgivning samt hjälper er formulera processbeskrivningar, informationsmaterial etcetera som underlättar administrationen för er inför uppstart.

 

STEG 1: KARTLÄGGNING AV NULÄGE
Vi börjar med en intervju för att fastställa medarbetarnas syn på nuläget. Alla medarbetare i arbetsgruppen, individuellt och anonymt, svarar på öppna frågor om sin arbetssituation. Svaren sammanställs till en visuell nulägesbeskrivning som identifierar de områden som medarbetare anser behöver utvecklas. För den digitala kartläggningen använder vi analysverktyg.

 

STEG 2: WORKSHOP & HANDLINGSPLAN
Tillsammans med teamcoachen, under kreativa och inspirerande former, utvecklar gruppen en gemensam handlingsplan med resultatet från Columbi som grund. När dagen är slut har en handlingsplan tagits fram. Gruppen utrustas också under dagen med anpassade verktyg som inte bara förbättrar arbetsmiljön, utan också främjar deras personliga och därmed professionella utveckling.

Processen skapar motivation, engagemang och kommunikation, samt ett personligt ansvar för att förbättra sin arbetsmiljö. Viktiga friskfaktorer!

 

STEG 3: UPPFÖLJNING & UTVECKLING
Efter 1-2 månader genomförs en andra workshop för att följa upp arbetet med handlingsplanen. Vi utvärderar tillsammans framstegen i förbättringsarbetet och identifierar eventuella områden som behöver justeras. Detta så att arbetslaget fortsätter en positiv riktning framåt mot ett effektivt och hållbart team!

AVSTÄMNINGSMÖTEN MED NÄRMASTE CHEF

För att förstärka och stödja processen samverkar teamcoachen kontinuerligt med närmaste chef före samt efter varje steg. Syftet är att coacha chefen i förändringsarbetet.

Prenumerera på
vårt nyhetsbrev!

Vi hjälper dig att komma igång!

Kontakta ossButton arrow

Postadress

Birkagatan 16 A

113 39 Stockholm

Besöksadress

Sankt Eriksplan 7

113 20 Stockholm

Socialt